Udhyami 101 -2018 Team

Tarun Reddy

Sashi Kiran Mandalapu

Meghana Akkapalli

Alekhya Reddy

N C Saketh

Akhil Pappula

Bhuvana Parupalli